HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Verschuiving van verantwoordelijkheden door Modernisering Ziektewet

Geplaatst op 1.3.2013

De ‘Wet beperking van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’. Dat is de naam van de nieuwe wet die per januari 2013 in werking is getreden ter modernisering van de ziektewet. De naam dekt de lading: het is de bedoeling om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Want hoewel dat bij vaste medewerkers door allerlei beleidsmaatregelen de laatste jaren is afgenomen, is het langdurig ziekteverzuim bij werknemers die geen vaste werkgever hebben, zeer hoog. De helft van de mensen die instromen in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit deze ‘vangnetters’.

De nieuwe wet is bedoeld om zowel werkgevers, als uitvoerders en de Ziektewet-gerechtigden zelf te activeren iets aan de situatie te doen. Daartoe zijn een aantal nieuwe regels opgesteld. In kort bestek omvatten deze het volgende:

  • Werkgevers worden door de nieuwe wet tot maximaal twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan na bijvoorbeeld een tijdelijk contract, of tijdens de proeftijd. Zij betalen, afhankelijk van de totale loonsom, een individuele premie die wordt vastgesteld op basis van de specifieke Ziektewet- en Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten-uitkeringslast. Als de eerste ziektedag binnen het dienstverband of binnen vier weken na uitdiensttreding ligt, is de uitkeringslast toe te rekenen aan de werkgever.
  • De uiteindelijke hoogte van de publieke premie wordt volgens dezelfde methodiek vastgesteld als de huidige gedifferentieerde WGA-premie. Voor zowel de ZW- als de WGA-uitkeringslasten van flexwerkers worden voor iedere werkgever in totaal drie verschillende gedifferentieerde premies worden vastgesteld.
  • Voor kleine werkgevers blijft de premie op sectorniveau vastgesteld worden.
  • Grote of middelgrote werkgevers betalen in 2014 premie voor ZW en WGA op basis van de huidige instroom: hoe meer werknemers (vast én flex) in de ZW of de WGA, hoe hoger de lasten voor de werkgever. Zij kunnen kiezen tussen publiek of privaat verzekeren.
  • Voor de ZW-gerechtigden gelden strengere regels op het gebied van re-integratie- en sollicitatieverplichtingen.
  • Proefplaatsing wordt verruimd tot zes maanden en het UWV krijgt mogelijkheden om regelingen te treffen met werkgevers die leiden tot werkhervatting van ZW-gerechtigden.
  • Na het eerste ziektejaar heeft de werknemer alleen recht op ziekengeld als hij niet alleen solliciteert op ‘zijn arbeid’, maar op ‘algemeen geaccepteerde arbeid’.
  • De werknemer ontvangt na een periode van loongerelateerde uitkering 70% van het minimumloon. De totale duur is ten hoogste 104 weken ziekengeld.

Voor deZiektewet, de WGA voor vaste werknemers en de WGA voor flexwerkers gelden nu dus drie financieringsstelsels. Het is de bedoeling dat hiervoor in 2016 één stelsel komt.

Tip voor werkgever

Omdat werkgevers de ‘eigen schade’ moeten betalen, wordt schadebeheersing essentieel. Het is van groot belang om een zorgvuldige verzuimadministratie bij te houden, ook met betrekking tot de flexwerkers. Deze administratie is nodig voor de controle van de gedifferentieerde premies Ziektewet en WGA die vanaf 2014 door het UWV in rekening worden gebracht. Bovendien is het belangrijk om te weten welke ex-werknemers na hun uitdiensttreding ziek zijn geworden of ingestroomd zijn in de WGA en contact met hen te houden. Er moeten namelijk afspraken gemaakt worden over re-integratie. 1 juli 2013 is de eerstvolgende mogelijkheid waarop u eigenrisicodrager kunt worden. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 1 april bij de belastingdienst ingediend zijn. Wacht dus niet te lang en verdiep u in de mogelijkheden.

Kortom

De verantwoordelijkheden voor het activeren en aan het werk houden van werknemers worden meer en meer verschoven van overheid naar werkgever en private partijen. Dit levert nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen voor de werkgever. De kosten worden wellicht hoger voor de werkgever, maar er is nu wel de mogelijkheid om deze gunstig te beïnvloeden. Verder worden flexwerkers zelf door de nieuwe wet meer gemotiveerd en geactiveerd om te re-integreren.


Medewerkers Medisch Spectrum Twente fietsen zich fitter

Geplaatst op 26.2.2013

Om de medewerkers te motiveren de fiets te pakken naar het werk, heeft het Medisch Spectrum Twente (MST) een fietsbonusplan ontwikkeld. Degenen die op de fiets komen kunnen een tegoed opsparen dat verzilverd kan worden bij aangesloten fietshandelaren. Het project is ontwikkeld om de fitheid van de medewerkers te bevorderen, de parkeeroverlast rond het MST tegen te gaan en het milieu te ontlasten.

Voor het project is een hightech puntenteller ontwikkeld. Een chip die in de spaken wordt bevestigd, activeert een detectiepoortje bij de fietsenstalling. Wie tussen de vier en acht kilometer fietst, krijgt 10 punten, van negen tot veertien kilometer 15 punten, en vanaf vijftien kilometer 20 punten. Elke 10 punten levert 40 cent op. Het geld wordt niet cash uitgekeerd, maar kan worden besteed aan onderdelen, een onderhoudsbeurt of zelfs een nieuwe fiets als men genoeg gespaard heeft.

 Bron: De Telegraaf


Geplaatst in: Werk en lifestyle

Zorgmedewerkers melden zich minder vaak ziek

Geplaatst op 22.2.2013

Het ziekteverzuim in de zorg is vorig jaar licht afgenomen, nadat in 2011 juist meer mensen in de zorgsector zich ziek meldden. Het gaat om 5,10% in 2012, tegen 5,29% in 2011 en 5,26% in 2010. De cijfers zijn bekend gemaakt door Onderzoeksbureau Vernet, op basis van de gegevens van vijfhonderd organisaties in de zorg met samen ongeveer een half miljoen medewerkers.

Sinds 2008 is een globale daling van het ziekteverzuim te zien, met in 2011 een tijdelijke piek. Vooral het korte verzuim tussen een dag en twee weken nam af. Uit de cijfers blijkt dat het lange verzuim nog steeds toeneemt. De oorzaak daarvan is de vergrijzing. Ziekteverzuim krijgt steeds meer aandacht bij organisaties en bedrijven. Het is dan ook een kostbare kwestie. Een daling van het verzuim met 0,1% levert per jaar voor de hele zorgsector een besparing op van ongeveer 40 miljoen euro.

 Bron: Vennet

Geplaatst in: Re-integratie